Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4491289
      [url] => /a/10001/202007/15ced521a348dc0c9dc2a18f6b805b75.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1595987324
  [sort] => 0
  [title] => 专家提醒谨防过度运动引发骨关节疾病 
  [url] => http://m.14letters.com/zjjs/p/697406.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66916
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1975,2060,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4491289
          [url] => /a/10001/202007/15ced521a348dc0c9dc2a18f6b805b75.png
        )

    )

  [id] => 697406
  [tran_published] => 07-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 34
  [shares] => 0
  [digg] => 34
  [all_pv] => 0
  [source] => 新华网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 新华网
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3758170
      [url] => /a/10001/202003/e7998f0ae383b21b20e5964e16ae2c0f.gif
    )

  [description] => 某国内知名健身机构教练韩先生告诉记者,他们在疫情期间上线了“云健身”直播课程,每天会在联络群里定时授课,消费者在线上与教练一起实时健身
  [recommend] => 0
  [published] => 1585037136
  [sort] => 0
  [title] => “云健身”“疫”外火爆 消费切勿盲目跟风
  [url] => http://m.14letters.com/zjjs/p/682178.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 健身
      [1] => 教练
      [2] => App
      [3] => 课程
      [4] => 消费者
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5168
      [1] => 7727
      [2] => 207071
      [3] => 2232
      [4] => 3065
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1975,2060,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3758170
          [url] => /a/10001/202003/e7998f0ae383b21b20e5964e16ae2c0f.gif
        )

    )

  [id] => 682178
  [tran_published] => 03-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 496
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 健身
          [1] => 教练
          [2] => App
          [3] => 课程
          [4] => 消费者
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3556193
      [url] => /a/10001/202003/5f83869cb41f46d45fdb90af8d8b410f.gif
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1583224964
  [sort] => 0
  [title] => 宅家日久,颈痛肩背痛?骨科主任亲身示范,四招舒展筋骨!
  [url] => http://m.14letters.com/zjjs/p/680424.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 155119
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,197,200,2060,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3556193
          [url] => /a/10001/202003/5f83869cb41f46d45fdb90af8d8b410f.gif
        )

    )

  [id] => 680424
  [tran_published] => 03-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 427
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 3
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => 人民日报微信
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 人民日报微信
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3417179
      [url] => /a/10001/202002/a015e0e20a1312019a3bfc509af59859.jpeg
    )

  [description] => 开始进行呼吸练习时,我们需要找一个安静的环境,这样能使我们专注于对身体的觉察,避免大脑受到外部刺激
  [recommend] => 0
  [published] => 1582107359
  [sort] => 0
  [title] => 今天,来个舒适的呼吸练习吧
  [url] => http://m.14letters.com/zjjs/p/679345.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 呼吸
      [1] => 练习
      [2] => 身体
      [3] => 初学者
      [4] => 需要
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 26346
      [1] => 29577
      [2] => 1051
      [3] => 222141
      [4] => 222097
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2058,2060,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3417179
          [url] => /a/10001/202002/a015e0e20a1312019a3bfc509af59859.jpeg
        )

    )

  [id] => 679345
  [tran_published] => 02-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 207
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 呼吸
          [1] => 练习
          [2] => 身体
          [3] => 初学者
          [4] => 需要
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3308734
      [url] => /a/10001/202002/3cfff42ee76fdd672c5276c8bef3b80b.jpeg
    )

  [description] => 情绪是分层次的,比如害怕、紧张过去之后,可能会有新的感觉出来,再比如难过、无助,或者身体的其他部位感觉不舒服,或者有新的念头闪现等等
  [recommend] => 0
  [published] => 1581241300
  [sort] => 0
  [title] => 疫情当前,这6个做法可解压!
  [url] => http://m.14letters.com/zjjs/p/678474.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 情绪
      [1] => 身体
      [2] => 接纳
      [3] => 感觉
      [4] => 害怕
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7583
      [1] => 1051
      [2] => 39315
      [3] => 5807
      [4] => 221390
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2058,1957,1981,2060,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3308734
          [url] => /a/10001/202002/3cfff42ee76fdd672c5276c8bef3b80b.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3308732
          [url] => /a/10001/202002/cf5fd7864a78badc9e1dcc0b2aa48e4a.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3308735
          [url] => /a/10001/202002/1c46afe4110a61dfb6365df8043387f8.jpeg
        )

    )

  [id] => 678474
  [tran_published] => 02-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 224
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 情绪
          [1] => 身体
          [2] => 接纳
          [3] => 感觉
          [4] => 害怕
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3297842
      [url] => /a/10001/202002/8baaa023898ae7ec1962859286040323.jpeg
    )

  [description] => 30,一起来感受瑜伽的魅力吧!关注蝉菩提抖音
  [recommend] => 0
  [published] => 1581131873
  [sort] => 0
  [title] => 昆区文化馆线上瑜伽公益课,足不出户,每天瑜伽练起来
  [url] => http://m.14letters.com/zjjs/p/678371.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 30
      [1] => 疫情
      [2] => 瑜伽
      [3] => 抗击
      [4] => 16
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 31370
      [1] => 117687
      [2] => 26258
      [3] => 5167
      [4] => 220731
      [5] => 64111
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,2058,5,44,2063,2060,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3297842
          [url] => /a/10001/202002/8baaa023898ae7ec1962859286040323.jpeg
        )

    )

  [id] => 678371
  [tran_published] => 02-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 341
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 30
          [1] => 疫情
          [2] => 瑜伽
          [3] => 抗击
          [4] => 16
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 昆区文化馆
        )

    )

  [source] => 昆区文化馆
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3266693
      [url] => /a/10001/202002/20b4ec69fc2ba97d9261c07844a1178d.png
    )

  [description] => 慢慢向前低头弯腰,身体向前将头和腹部弯至两腿之间、大腿以下,拉伸腰部肌肉,保持10-15秒
  [recommend] => 0
  [published] => 1580871508
  [sort] => 0
  [title] => 居家隔离必备拉伸动作,让你舒服一整天!
  [url] => http://m.14letters.com/zjjs/p/678119.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 拉伸
      [1] => 10
      [2] => 15
      [3] => 肌肉
      [4] => 保持
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 33386
      [1] => 11064
      [2] => 64110
      [3] => 2688
      [4] => 217192
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2060,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3266693
          [url] => /a/10001/202002/20b4ec69fc2ba97d9261c07844a1178d.png
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3266698
          [url] => /a/10001/202002/509e3442fae82f9a903048296322dfb6.png
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3266695
          [url] => /a/10001/202002/da20662869c12fa574f51945d9baabae.png
        )

    )

  [id] => 678119
  [tran_published] => 02-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 328
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 拉伸
          [1] => 10
          [2] => 15
          [3] => 肌肉
          [4] => 保持
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 中国妇女报·中国妇女网记者周韵曦 发自北京 疫情防控过程中,住院患者、居家隔离人员、一线工作人员等心理健康情况均值得关注,公众也需要心理方面的疏导
  [recommend] => 0
  [published] => 1580786296
  [sort] => 0
  [title] => 国家卫生健康委:乐观自信是最好和最强大的免疫力
  [url] => http://m.14letters.com/zjjs/p/678048.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 心理
      [1] => 疫情
      [2] => 防控
      [3] => 情绪
      [4] => 心态
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5333
      [1] => 26258
      [2] => 20157
      [3] => 7583
      [4] => 24110
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2060,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 678048
  [tran_published] => 02-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 268
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 心理
          [1] => 疫情
          [2] => 防控
          [3] => 情绪
          [4] => 心态
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

菲斯特机器人 买彩票充值送彩金 2019百家乐18元送彩金 购彩送彩金 娱乐平台充值送彩金 专属链接送彩金 免费送彩金的娱乐网 送彩金的彩票平台799彩票 2019免费送彩金活动 博彩公司免费送彩金