Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4306128
      [url] => /a/10001/202007/f173c082a74dc0aab4dbd6b8d4ad70b3.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594114128
  [sort] => 0
  [title] => 包头:疫时高考 你只管乘风破浪 我为你保驾护航! 
  [url] => http://m.14letters.com/swxcb/p/693806.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 考生
      [1] => 高考
      [2] => 考场
      [3] => 考试
      [4] => 考点
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1376
      [1] => 920
      [2] => 1334
      [3] => 2616
      [4] => 9237
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,952,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4306128
          [url] => /a/10001/202007/f173c082a74dc0aab4dbd6b8d4ad70b3.jpeg
        )

    )

  [id] => 693806
  [tran_published] => 07-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 22
  [shares] => 0
  [digg] => 22
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 考生
          [1] => 高考
          [2] => 考场
          [3] => 考试
          [4] => 考点
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4306124
      [url] => /a/10001/202007/0c3df37efff50ee5b9b2b17486c5827e.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594113753
  [sort] => 0
  [title] => 包头:爱心志愿者齐上阵 全员集结为高考学子圆梦助力 
  [url] => http://m.14letters.com/swxcb/p/693804.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 爱心
      [1] => 12355
      [2] => 团市委
      [3] => 包头
      [4] => 高考
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1453
      [1] => 232033
      [2] => 2724
      [3] => 45
      [4] => 920
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,952,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4306124
          [url] => /a/10001/202007/0c3df37efff50ee5b9b2b17486c5827e.jpeg
        )

    )

  [id] => 693804
  [tran_published] => 07-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 0
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 爱心
          [1] => 12355
          [2] => 团市委
          [3] => 包头
          [4] => 高考
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594113537
  [sort] => 0
  [title] => 包头:十年苦读盼今朝 化茧成蝶再飞翔 高考加油! 
  [url] => http://m.14letters.com/swxcb/p/693803.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 高考
      [1] => 学生
      [2] => 雅静
      [3] => 老师
      [4] => 包头
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 920
      [1] => 294
      [2] => 232189
      [3] => 449
      [4] => 45
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,952,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 693803
  [tran_published] => 07-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 27
  [shares] => 0
  [digg] => 27
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 高考
          [1] => 学生
          [2] => 雅静
          [3] => 老师
          [4] => 包头
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4306074
      [url] => /a/10001/202007/294b46cbec02be45aaf4526bab5bc0e9.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594113287
  [sort] => 0
  [title] => 包头:爱国卫生运动"大扫除" 扮靓文明城共享文明果 
  [url] => http://m.14letters.com/swxcb/p/693801.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 社区
      [1] => 创城
      [2] => 文明城市
      [3] => 街道
      [4] => 清理
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 323
      [1] => 9576
      [2] => 9269
      [3] => 2822
      [4] => 10305
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,952,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4306074
          [url] => /a/10001/202007/294b46cbec02be45aaf4526bab5bc0e9.jpeg
        )

    )

  [id] => 693801
  [tran_published] => 07-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 28
  [shares] => 0
  [digg] => 28
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 社区
          [1] => 创城
          [2] => 文明城市
          [3] => 街道
          [4] => 清理
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4306023
      [url] => /a/10001/202007/a24630f72e3681c8d463925db860cbaa.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594112990
  [sort] => 0
  [title] => 包头:路遇病人忙施救 白衣执甲显热血本色尽担当 
  [url] => http://m.14letters.com/swxcb/p/693798.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 男子
      [1] => 白静
      [2] => 患者
      [3] => 张桂梅
      [4] => 包头市
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 67
      [1] => 232012
      [2] => 410
      [3] => 232013
      [4] => 12
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,952,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4306023
          [url] => /a/10001/202007/a24630f72e3681c8d463925db860cbaa.jpeg
        )

    )

  [id] => 693798
  [tran_published] => 07-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 49
  [shares] => 0
  [digg] => 49
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 男子
          [1] => 白静
          [2] => 患者
          [3] => 张桂梅
          [4] => 包头市
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4306018
      [url] => /a/10001/202007/3d45df6167b1f82e4ad0a89c863d7bd9.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594112718
  [sort] => 0
  [title] => 创建无终点文明无止境 包头举办2020年创城培训会 
  [url] => http://m.14letters.com/swxcb/p/693796.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 文明城市
      [1] => 包头市
      [2] => 创城
      [3] => 创建
      [4] => 培训
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9269
      [1] => 12
      [2] => 9576
      [3] => 16447
      [4] => 1054
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,952,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4306018
          [url] => /a/10001/202007/3d45df6167b1f82e4ad0a89c863d7bd9.jpeg
        )

    )

  [id] => 693796
  [tran_published] => 07-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 0
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 文明城市
          [1] => 包头市
          [2] => 创城
          [3] => 创建
          [4] => 培训
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4304650
      [url] => /a/10001/202007/cb0eb7cf29a92237abffcaab0dedf904.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594027781
  [sort] => 0
  [title] => 包头:雷锋车队十三年爱心送考 阳光相伴为梦想护航 
  [url] => http://m.14letters.com/swxcb/p/693625.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 送考
      [1] => 车队
      [2] => 考生
      [3] => 雷锋
      [4] => 爱心
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 31231
      [1] => 2889
      [2] => 1376
      [3] => 1968
      [4] => 1453
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,952,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4304650
          [url] => /a/10001/202007/cb0eb7cf29a92237abffcaab0dedf904.jpeg
        )

    )

  [id] => 693625
  [tran_published] => 07-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 41
  [shares] => 0
  [digg] => 41
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 送考
          [1] => 车队
          [2] => 考生
          [3] => 雷锋
          [4] => 爱心
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4304636
      [url] => /a/10001/202007/7189852d66023479f178868141b8eac9.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594027710
  [sort] => 0
  [title] => 包头:道路改造坚守"为民初心" 畅通惠民出行"路" 
  [url] => http://m.14letters.com/swxcb/p/693623.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 管线
      [1] => 工程
      [2] => 大街
      [3] => 改造
      [4] => 110
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6435
      [1] => 583
      [2] => 1063
      [3] => 501
      [4] => 21307
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,952,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4304636
          [url] => /a/10001/202007/7189852d66023479f178868141b8eac9.jpeg
        )

    )

  [id] => 693623
  [tran_published] => 07-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 42
  [shares] => 0
  [digg] => 42
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 管线
          [1] => 工程
          [2] => 大街
          [3] => 改造
          [4] => 110
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

百家乐免费送彩金 那个娱乐网送彩金 APP机器人 送彩金棋牌10可提现 那个时时彩平台送彩金 送彩金500的网站大白菜 送彩金的娱乐棋牌游戏 申请免费自动送彩金 2019免费送彩金活动 67娱乐系统