Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1313419
      [url] => /a/10001/201807/d8ffbe57b13d390cd1bdf67493e00079.jpg
    )

  [description] => 7月21日至24日,我市有分布不均的阵雨或雷阵雨,雷暴大风、冰雹等强对流天气发生几率较高。
  [recommend] => 0
  [published] => 1531959402
  [sort] => 0
  [title] => 多雨时段开启 未来或有强降水
  [url] => http://m.14letters.com/sqxj/p/611809.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 天气
      [1] => 降水
      [2] => 雷暴
      [3] => 我市
      [4] => 雷阵雨
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 25959
      [1] => 82948
      [2] => 14
      [3] => 28876
      [4] => 86251
      [5] => 29130
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,41,807,1162,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1313419
          [url] => /a/10001/201807/d8ffbe57b13d390cd1bdf67493e00079.jpg
        )

    )

  [id] => 611809
  [tran_published] => 2018-07-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 432
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 降水
          [1] => 天气
          [2] => 雷暴
          [3] => 雷阵雨
          [4] => 我市
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 王舒
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 王舒
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 857523
      [url] => /a/10001/201803/f944ac1b2949f422a0e467b8f17db27a.png
    )

  [description] => 至今,雷电宏已参与纂写了《包头市气象灾害防御手册》,并成功推动《包头市气象灾害防御条例》立法。
  [recommend] => 0
  [published] => 1521680991
  [sort] => 0
  [title] => 【我奋斗 我幸福】一名“气象人”的不变情怀
  [url] => http://m.14letters.com/sqxj/p/593963.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 气象
      [1] => 防雷
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 28248
      [1] => 23675
      [2] => 179
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1495,807,1162,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 857523
          [url] => /a/10001/201803/f944ac1b2949f422a0e467b8f17db27a.png
        )

    )

  [id] => 593963
  [tran_published] => 2018-03-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 497
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 10
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 防雷
          [1] => 气象
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李娜
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李娜
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 853983
      [url] => /a/10001/201803/db1e8500d0f3d0d24cc91825aab8f359.jpg
    )

  [description] => 本周以晴间多云天气为主,周三有小雨或雨夹雪天气,周末气温上升明显,幅度3~5℃。
  [recommend] => 0
  [published] => 1521514045
  [sort] => 0
  [title] => 本周或有小雨 周末升温3~5℃
  [url] => http://m.14letters.com/sqxj/p/593711.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 气温
      [1] => 山北
      [2] => 最低气温
      [3] => 山南地区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23675
      [1] => 35316
      [2] => 1364
      [3] => 33865
      [4] => 43781
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,807,1162,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 853983
          [url] => /a/10001/201803/db1e8500d0f3d0d24cc91825aab8f359.jpg
        )

    )

  [id] => 593711
  [tran_published] => 2018-03-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 318
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 3
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李娜
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李娜
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 最低气温
          [1] => 气温
          [2] => 山北
          [3] => 山南地区
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 783635
      [url] => /a/10001/201802/6d4ceae27c04c0dfae82489ad53ffcb1.jpg
    )

  [description] => 春运后期大风日数增多,风干物燥,发生火灾的风险增大,需加强防范火灾对春运安全的影响。
  [recommend] => 0
  [published] => 1517966767
  [sort] => 0
  [title] => 春运期间我市有阶段性较强降雪降温天气
  [url] => http://m.14letters.com/sqxj/p/588397.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 偏少
      [1] => 山北
      [2] => 山南
      [3] => 平均气温
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23675
      [1] => 33865
      [2] => 34246
      [3] => 36976
      [4] => 33691
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,1162,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 783635
          [url] => /a/10001/201802/6d4ceae27c04c0dfae82489ad53ffcb1.jpg
        )

    )

  [id] => 588397
  [tran_published] => 2018-02-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 287
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李娜
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李娜
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 山北
          [1] => 山南
          [2] => 平均气温
          [3] => 偏少
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 782029
      [url] => /a/10001/201802/505b0310cf9b2b6ad87de69e9ce853d9.jpg
    )

  [description] => 春运后期大风日数增多,风干物燥,发生火灾的风险增大,需加强防范火灾对春运安全的影响。
  [recommend] => 0
  [published] => 1517900899
  [sort] => 0
  [title] => 春运期间我市有阶段性较强降雪降温天气
  [url] => http://m.14letters.com/sqxj/p/588295.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 平均气温
      [1] => 春运期间
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23675
      [1] => 36976
      [2] => 39475
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,807,1162,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 782029
          [url] => /a/10001/201802/505b0310cf9b2b6ad87de69e9ce853d9.jpg
        )

    )

  [id] => 588295
  [tran_published] => 2018-02-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 373
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李娜
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李娜
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 平均气温
          [1] => 春运期间
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 726235
      [url] => /a/10001/201801/2f77e9d2f756e3619f76ba228d203215.jpg
    )

  [description] => 具体天气情况:周一至周五,全市多云天气为主,西北风4~5转2~3级,山南地区最低气温-19~-15℃,最高气温-8~-4℃;
  [recommend] => 0
  [published] => 1515486761
  [sort] => 0
  [title] => 本周气温“冻真格” 周末仍有小雪
  [url] => http://m.14letters.com/sqxj/p/582313.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 气温
      [1] => 小雪
      [2] => 山北
      [3] => 最低气温
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35316
      [1] => 23675
      [2] => 1364
      [3] => 33865
      [4] => 2446
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,807,1162,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 726235
          [url] => /a/10001/201801/2f77e9d2f756e3619f76ba228d203215.jpg
        )

    )

  [id] => 582313
  [tran_published] => 2018-01-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 428
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 最低气温
          [1] => 气温
          [2] => 山北
          [3] => 小雪
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李娜
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李娜
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 693022
      [url] => /a/10001/201712/048181ccfd1ddb6e6077ef3fcfa39525.jpg
    )

  [description] => 周五,南部多云,北部有零星飘雪,3~4级北风,山南地区最低气温-11~-8℃,最高气温1~2℃;
  [recommend] => 0
  [published] => 1514275004
  [sort] => 0
  [title] => 本周气温变化小周五北部或飘雪 
  [url] => http://m.14letters.com/sqxj/p/578878.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 气温
      [1] => 山北
      [2] => 最低气温
      [3] => 山南地区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35316
      [1] => 23675
      [2] => 1364
      [3] => 33865
      [4] => 43781
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,807,1162,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 693022
          [url] => /a/10001/201712/048181ccfd1ddb6e6077ef3fcfa39525.jpg
        )

    )

  [id] => 578878
  [tran_published] => 2017-12-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 373
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 最低气温
          [1] => 气温
          [2] => 山北
          [3] => 山南地区
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李娜
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李娜
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 683596
      [url] => /a/10001/201712/135c0b880e54d7e6cecfd155d2c5be18.jpg
    )

  [description] => 通过识别每一枚火箭弹“独一无二”的电子条码,就可对出库、运输到最终发射各个环节自动扫描、全程跟踪监控及地面作业信息的自动采集、上传,解决了作业装备及弹药储存、运输、作业信息采集上报和管理中存在的问题,为人影弹药监控管理和作业安全提供了技术支撑和保障...
  [recommend] => 0
  [published] => 1513909628
  [sort] => 0
  [title] => 气象局为火箭发射架安装物联网采集设备
  [url] => http://m.14letters.com/sqxj/p/577891.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 作业
      [1] => 监控
      [2] => 弹药
      [3] => 采集
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23675
      [1] => 2209
      [2] => 5770
      [3] => 107302
      [4] => 29940
      [5] => 2224
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,807,1162,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 683596
          [url] => /a/10001/201712/135c0b880e54d7e6cecfd155d2c5be18.jpg
        )

    )

  [id] => 577891
  [tran_published] => 2017-12-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 239
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李娜
      [1] => 吴敬源
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李娜
          [1] => 吴敬源
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 作业
          [1] => 弹药
          [2] => 采集
          [3] => 监控
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多

下载就送彩金的平台 澳客彩票投注 博彩论坛送彩金 送彩金彩票网 送彩金的娱乐场 彩票大赢家 博彩公司免费送彩金 pk10机器人 在线送彩金真钱赌博 博彩送彩金18元