Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4531730
      [url] => /a/10001/202008/75016480fb91fc0972519078183321b7.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596447117
  [sort] => 0
  [title] => 手机放羊!草原有了网,新型牧民开启新生活
  [url] => http://m.14letters.com/shms/p/698352.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 牧民
      [1] => 牧区
      [2] => 嘎查
      [3] => 草场
      [4] => 苏尼尔
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1705
      [1] => 66869
      [2] => 3378
      [3] => 556
      [4] => 1704
      [5] => 193048
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4531730
          [url] => /a/10001/202008/75016480fb91fc0972519078183321b7.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4531729
          [url] => /a/10001/202008/9eacca6210680d253c78e33e740b4588.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4531731
          [url] => /a/10001/202008/49063cbe1c21568c729eb218d52eb327.jpeg
        )

    )

  [id] => 698352
  [tran_published] => 08-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 37
  [shares] => 0
  [digg] => 37
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 牧民
          [1] => 牧区
          [2] => 嘎查
          [3] => 草场
          [4] => 苏尼尔
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4532061
      [url] => /a/10001/202008/e18869647a8b8480a0ee36f61a4e88b1.gif
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596447004
  [sort] => 0
  [title] => 科普丨蚊子为什么总咬你?
  [url] => http://m.14letters.com/shms/p/698348.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 蚊子
      [1] => 驱蚊
      [2] => 防蚊
      [3] => 省份
      [4] => 10
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 18183
      [1] => 174490
      [2] => 11449
      [3] => 30906
      [4] => 3500
      [5] => 11064
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4532061
          [url] => /a/10001/202008/e18869647a8b8480a0ee36f61a4e88b1.gif
        )

    )

  [id] => 698348
  [tran_published] => 08-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 49
  [shares] => 4
  [digg] => 49
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 蚊子
          [1] => 驱蚊
          [2] => 防蚊
          [3] => 省份
          [4] => 10
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华网思客
        )

    )

  [source] => 新华网思客
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4531841
      [url] => /a/10001/202008/3c71fa51874c3967f38a7ed24f2e2989.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596445383
  [sort] => 0
  [title] => 包头司机注意!8月5日至10月15日,国道G110部分路段实施交通管制
  [url] => http://m.14letters.com/shms/p/698332.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 呼市
      [1] => 方向
      [2] => 2020
      [3] => 通行
      [4] => 路段
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3372
      [1] => 71956
      [2] => 2560
      [3] => 206365
      [4] => 13423
      [5] => 1790
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,1957,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4531841
          [url] => /a/10001/202008/3c71fa51874c3967f38a7ed24f2e2989.png
        )

    )

  [id] => 698332
  [tran_published] => 08-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 28
  [shares] => 1
  [digg] => 28
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 呼市
          [1] => 方向
          [2] => 2020
          [3] => 通行
          [4] => 路段
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 乌兰察布日报
        )

    )

  [source] => 乌兰察布日报
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4531469
      [url] => /a/10001/202008/c60e7ef92327212b6b4d1774e559fc57.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596444575
  [sort] => 0
  [title] => 今日起,呼市公共自行车押金开始退费…
  [url] => http://m.14letters.com/shms/p/698322.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 自行车
      [1] => 公共
      [2] => 城环
      [3] => 站点
      [4] => 押金
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6700
      [1] => 220513
      [2] => 22371
      [3] => 235155
      [4] => 7006
      [5] => 5844
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,1957,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4531469
          [url] => /a/10001/202008/c60e7ef92327212b6b4d1774e559fc57.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4531471
          [url] => /a/10001/202008/a12cbe95ae0f122a668cb36cbf6fd8a6.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4531468
          [url] => /a/10001/202008/b696a7cd04636ce3b5b6f8beba7f9c59.jpeg
        )

    )

  [id] => 698322
  [tran_published] => 08-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 38
  [shares] => 1
  [digg] => 38
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 自行车
          [1] => 公共
          [2] => 城环
          [3] => 站点
          [4] => 押金
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻广播
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻广播
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4531741
      [url] => /a/10001/202008/b7634762f39276fd26ee7fbc524bd96f.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596443700
  [sort] => 0
  [title] => 太危险!榆林市一氢气球燃爆事故烧伤7人...... 
  [url] => http://m.14letters.com/shms/p/698311.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 氢气球
      [1] => 气球
      [2] => 烧伤
      [3] => 燃爆
      [4] => 10
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6715
      [1] => 235733
      [2] => 17578
      [3] => 15053
      [4] => 235732
      [5] => 11064
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,1957,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4531741
          [url] => /a/10001/202008/b7634762f39276fd26ee7fbc524bd96f.jpeg
        )

    )

  [id] => 698311
  [tran_published] => 08-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 35
  [shares] => 1
  [digg] => 35
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 氢气球
          [1] => 气球
          [2] => 烧伤
          [3] => 燃爆
          [4] => 10
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 都市热线、广州日报
        )

    )

  [source] => 都市热线、广州日报
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4531361
      [url] => /a/10001/202008/8fdadcebe13a9e9b28415496357d9b7f.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596437135
  [sort] => 0
  [title] => 是时候展现真正的技术了!2020内蒙古民歌大赛开始报名啦!(附报名方式)
  [url] => http://m.14letters.com/shms/p/698282.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 民歌
      [1] => APP
      [2] => 大赛
      [3] => 复赛
      [4] => 演唱
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 26943
      [1] => 69529
      [2] => 29792
      [3] => 548
      [4] => 5412
      [5] => 56444
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4531361
          [url] => /a/10001/202008/8fdadcebe13a9e9b28415496357d9b7f.png
        )

    )

  [id] => 698282
  [tran_published] => 08-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 32
  [shares] => 1
  [digg] => 32
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 民歌
          [1] => APP
          [2] => 大赛
          [3] => 复赛
          [4] => 演唱
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古日报
        )

    )

  [source] => 内蒙古日报
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4530766
      [url] => /a/10001/202008/8bdfa144502ee47b328936f89e42d546.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596422613
  [sort] => 0
  [title] => 8月3日包头花粉实况及浓度预报,较低 
  [url] => http://m.14letters.com/shms/p/698231.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 花粉
      [1] => 浓度
      [2] => 监测点
      [3] => 包医
      [4] => 北京同仁医院
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 18191
      [1] => 215164
      [2] => 228
      [3] => 36887
      [4] => 3412
      [5] => 25888
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4530766
          [url] => /a/10001/202008/8bdfa144502ee47b328936f89e42d546.png
        )

    )

  [id] => 698231
  [tran_published] => 08-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 29
  [shares] => 1
  [digg] => 29
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 花粉
          [1] => 浓度
          [2] => 监测点
          [3] => 包医
          [4] => 北京同仁医院
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 包医二附院
        )

    )

  [source] => 包医二附院
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202008/7c006f9663382ee10824c934680dbb9c.jpg
    )

  [description] => 7月31日16点,内蒙古自治区乌兰察布,突降暴雨引发中小河流洪水。

山洪导致河水猛涨,引发内涝灾害,附近农田被损毁严重,牧民的几百头牛被困河道中。

由于河水湍急,无法正常救出,牛被冲到河道下游。
  [recommend] => 0
  [published] => 1596422179
  [sort] => 0
  [title] => 突降暴雨!乌兰察布牧民几百头牛被困河道中无法救出... 
  [url] => http://m.14letters.com/shms/p/698227.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 乌兰察布
      [1] => 突降暴雨
      [2] => 引发洪水
      [3] => 牛
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2204
      [1] => 235656
      [2] => 235657
      [3] => 39951
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,5,1957,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202008/7c006f9663382ee10824c934680dbb9c.jpg
        )

    )

  [id] => 698227
  [tran_published] => 08-03
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:46
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200803/91e/31026_1596420359_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 0
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 乌兰察布
          [1] => 突降暴雨
          [2] => 引发洪水
          [3] => 牛
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

博彩公司免费送彩金 手机彩票送彩金 澳门真人网上娱乐送彩金 微信pk10算账机器人 充值送彩金的彩票网 最新棋牌注册送彩金 澳门银河官网送彩金 真钱棋牌注册送彩金 送彩金棋牌游戏 首次充值送彩金