Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3026900
      [url] => /a/10001/202001/e403493f13ed2e51bd7e89a9c2d609a4.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599555241
  [sort] => 0
  [title] => 包头人注意!切不可随意改动热设施,否则后果自负
  [url] => http://m.14letters.com/shehui/p/704308.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 供热
      [1] => 系统
      [2] => 用户
      [3] => 设施
      [4] => 私改
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 10465
      [1] => 67354
      [2] => 271
      [3] => 1632
      [4] => 502
      [5] => 239824
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,41,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3026900
          [url] => /a/10001/202001/e403493f13ed2e51bd7e89a9c2d609a4.jpeg
        )

    )

  [id] => 704308
  [tran_published] => 09-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 25
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 供热
          [1] => 系统
          [2] => 用户
          [3] => 设施
          [4] => 私改
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵永峰
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵永峰
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4832389
      [url] => /a/10001/202009/eb329a3c8ad0497db76aa05f48c1bcba.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599554681
  [sort] => 0
  [title] => 这些信息一定让孩子记住!两岁女孩独自走在马路上,多亏被包头交警发现……
  [url] => http://m.14letters.com/shehui/p/704304.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 78916
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4832389
          [url] => /a/10001/202009/eb329a3c8ad0497db76aa05f48c1bcba.png
        )

    )

  [id] => 704304
  [tran_published] => 09-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 36
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 祝家乐
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 祝家乐
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4832350
      [url] => /a/10001/202009/388b54bdbdeceba7a38b8a2e9313d9fd.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599553671
  [sort] => 0
  [title] => 月底前完工!昆区这几个村实施燃煤散烧综合整治,2587户居民将如期通暖
  [url] => http://m.14letters.com/shehui/p/704299.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 67354
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,41,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4832350
          [url] => /a/10001/202009/388b54bdbdeceba7a38b8a2e9313d9fd.jpg
        )

    )

  [id] => 704299
  [tran_published] => 09-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 13
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 赵永峰
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 赵永峰
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4832133
      [url] => /a/10001/202009/24125c919528a50cc3394e6c38f11781.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599550222
  [sort] => 0
  [title] => 菜市场届的“样板间”来了!望隆购物广场步行街(原锦林农贸市场)重装开业
  [url] => http://m.14letters.com/shehui/p/704248.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 农贸市场
      [1] => 购物
      [2] => 步行街
      [3] => 改造
      [4] => 青山区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1963
      [1] => 9038
      [2] => 2309
      [3] => 4001
      [4] => 501
      [5] => 15
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4832133
          [url] => /a/10001/202009/24125c919528a50cc3394e6c38f11781.jpeg
        )

    )

  [id] => 704248
  [tran_published] => 09-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 45
  [shares] => 5
  [digg] => 45
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 农贸市场
          [1] => 购物
          [2] => 步行街
          [3] => 改造
          [4] => 青山区
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 霍晓霞
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 霍晓霞
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4832062
      [url] => /a/10001/202009/2bd753a452e2d394a13a2b16ddb38bfd.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599547704
  [sort] => 0
  [title] => @包头这66人,祝贺你们进入体检、考察环节!今明两天赶快来这里开调档函
  [url] => http://m.14letters.com/shehui/p/704234.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,41,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4832062
          [url] => /a/10001/202009/2bd753a452e2d394a13a2b16ddb38bfd.jpg
        )

    )

  [id] => 704234
  [tran_published] => 09-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 45
  [shares] => 3
  [digg] => 45
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4832028
      [url] => /a/10001/202009/9b85c264d2e128a6e4a559c9e1d53f73.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599547326
  [sort] => 0
  [title] => 65岁老人做完这项运动后竟上不了楼,​包头医生提醒:“报复性”锻炼不可取!
  [url] => http://m.14letters.com/shehui/p/704233.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 运动
      [1] => 锻炼
      [2] => 裴晓东
      [3] => 心率
      [4] => 强度
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2404
      [1] => 12628
      [2] => 195373
      [3] => 25266
      [4] => 51065
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4832028
          [url] => /a/10001/202009/9b85c264d2e128a6e4a559c9e1d53f73.png
        )

    )

  [id] => 704233
  [tran_published] => 09-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 4
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 运动
          [1] => 锻炼
          [2] => 裴晓东
          [3] => 心率
          [4] => 强度
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4831969
      [url] => /a/10001/202009/5565ef677aa6a0ba04b6bce841afe7d2.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599541786
  [sort] => 0
  [title] => 公司+农户模式,让包头这里的菜不愁卖!
  [url] => http://m.14letters.com/shehui/p/704230.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 王建国
      [1] => 蔬菜
      [2] => 村民
      [3] => 订单
      [4] => 西红柿
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 96058
      [1] => 1262
      [2] => 922
      [3] => 4972
      [4] => 2876
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,41,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4831969
          [url] => /a/10001/202009/5565ef677aa6a0ba04b6bce841afe7d2.png
        )

    )

  [id] => 704230
  [tran_published] => 09-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 5
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 王建国
          [1] => 蔬菜
          [2] => 村民
          [3] => 订单
          [4] => 西红柿
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4831936
      [url] => /a/10001/202009/42b90c8410150bb00e998f1ee8e70a36.gif
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599541228
  [sort] => 0
  [title] => 危急时刻,27路公交车司机直接开车奔赴医院,接下来的故事更暖……
  [url] => http://m.14letters.com/shehui/p/704229.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4831936
          [url] => /a/10001/202009/42b90c8410150bb00e998f1ee8e70a36.gif
        )

    )

  [id] => 704229
  [tran_published] => 09-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 31
  [shares] => 6
  [digg] => 31
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

下载就送彩金的平台 2019送彩金500的网站大白菜 首存送彩金最多的网站 免费送彩金棋牌游戏 送彩金100可提款mg游戏 澳门真人网上娱乐送彩金 送彩金的网站有那些 pk10机器人 送彩金的博彩公司 首次充值送彩金