Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [thumbHeight] => 306.5px
      [thumb] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
      [filesize] => 165832
      [thumbWidth] => 468.2888563049853px
      [fileext] => png
      [thumbZoom] => 0.8988269794721407
      [url] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
      [source_url] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
      [tags] => 
      [name] => 27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
      [width] => 521
      [alias] => 1.png.png
      [id] => 4944787
      [thumburl] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png?1600655905589
      [height] => 341
    )

  [description] => 蒙古族服饰具有浓郁的草原风格特色,以袍服为主,便于鞍马骑乘。因为蒙古族长期生活在塞北草原,蒙古族人民不论男女都爱穿长袍。
  [recommend] => 0
  [published] => 1600655169
  [sort] => 0
  [title] => 拍客| 穿着蒙古族服装穿梭在草原上,这才是内蒙古的正确打开方式!
  [url] => http://m.14letters.com/paike/p/706108.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 蒙古族
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 788
      [1] => 114586
      [2] => 240095
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,233,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [thumbHeight] => 306.5px
          [thumb] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
          [filesize] => 165832
          [thumbWidth] => 468.2888563049853px
          [fileext] => png
          [thumbZoom] => 0.8988269794721407
          [url] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
          [source_url] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
          [tags] => 
          [name] => 27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
          [width] => 521
          [alias] => 1.png.png
          [id] => 4944787
          [thumburl] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png?1600655905589
          [height] => 341
        )

    )

  [id] => 706108
  [tran_published] => 09-21
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:14
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200921/ef1/39404_1600654137_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 4
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 蒙古族
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 周华润
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 拍客:敖特根
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 周华润
    )

  [source] => 拍客:敖特根
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202009/31e2fb14b2edbb24723faae0547369b0.jpg
    )

  [description] => 一张报纸,就是一段历史的见证。
  [recommend] => 0
  [published] => 1600423895
  [sort] => 0
  [title] => 包头日报社宣传片
  [url] => http://m.14letters.com/paike/p/705979.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 宣传
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 121
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,233,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202009/31e2fb14b2edbb24723faae0547369b0.jpg
        )

    )

  [id] => 705979
  [tran_published] => 09-18
  [model] => 视频
  [playtime] => 08:09
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200918/eb6/39324_1600423263_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 20
  [shares] => 0
  [digg] => 20
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 宣传
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2466007
      [url] => /a/10001/201902/219ce21ec665fc967bec3cc45931d3b1.jpg
    )

  [description] => 元宵节
  [recommend] => 0
  [published] => 1550562522
  [sort] => 0
  [title] => 正月十五 他还在街头忙碌....
  [url] => http://m.14letters.com/paike/p/649885.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 元宵节
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8822
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1605,233,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2466007
          [url] => /a/10001/201902/219ce21ec665fc967bec3cc45931d3b1.jpg
        )

    )

  [id] => 649885
  [tran_published] => 2019-02-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 212
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 4
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 元宵节
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

下载就送彩金的棋牌 娱乐平台充值送彩金 棋牌送彩金38 ag送彩金 菲斯特机器人 博彩公司免费送彩金 北京赛车Pk10微信群机器人 mg游戏送彩金无需申请 哪些彩票网站送彩金 送彩金500的网站大白菜不看id