Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4256212
      [url] => /a/10001/202005/f63c0805598c190be5c32e4c3f6b58aa.jpeg
    )

  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1590549742
  [sort] => 0
  [title] => 全国政协委员联名提案:尽快修建南丽铁路 造福闽浙贫困山区
  [url] => http://m.14letters.com/kantianxia/p/687627.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 寿宁
      [1] => 全国政协
      [2] => 下党
      [3] => 寿宁县
      [4] => 夏蒙
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 140869
      [1] => 227565
      [2] => 4505
      [3] => 212900
      [4] => 227566
      [5] => 227567
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,197,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4256212
          [url] => /a/10001/202005/f63c0805598c190be5c32e4c3f6b58aa.jpeg
        )

    )

  [id] => 687627
  [tran_published] => 05-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 1
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [source] => 闽南网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 闽南网
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 寿宁
          [1] => 全国政协
          [2] => 下党
          [3] => 寿宁县
          [4] => 夏蒙
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4192833
      [url] => /a/10001/202005/3552fbcd45a45b1fa59580532419c804.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1589853226
  [sort] => 0
  [title] => 内蒙古怡和能源集团有限公司原董事长刘文光被查
  [url] => http://m.14letters.com/kantianxia/p/686544.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 内蒙古
      [1] => 怡和
      [2] => 监委
      [3] => 2008
      [4] => 设计院
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 30
      [1] => 226741
      [2] => 105271
      [3] => 214302
      [4] => 8192
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,197,200,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4192833
          [url] => /a/10001/202005/3552fbcd45a45b1fa59580532419c804.jpg
        )

    )

  [id] => 686544
  [tran_published] => 05-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 内蒙古
          [1] => 怡和
          [2] => 监委
          [3] => 2008
          [4] => 设计院
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4192832
      [url] => /a/10001/202005/65acd9464a0b6f06476cbd57ba98b500.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1589853072
  [sort] => 0
  [title] => 中国旅游日:全国各景区实行多项惠民政策促进消费
  [url] => http://m.14letters.com/kantianxia/p/686543.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 景区
      [1] => 旅游
      [2] => 游客
      [3] => 防控
      [4] => 两地
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2066
      [1] => 938
      [2] => 2266
      [3] => 20157
      [4] => 31664
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,197,200,1987,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4192832
          [url] => /a/10001/202005/65acd9464a0b6f06476cbd57ba98b500.jpeg
        )

    )

  [id] => 686543
  [tran_published] => 05-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 10
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 景区
          [1] => 旅游
          [2] => 游客
          [3] => 防控
          [4] => 两地
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4192811
      [url] => /a/10001/202005/0ee11cb2e18fd2fdd379b2942663dbfc.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1589852955
  [sort] => 0
  [title] => 复学复课进行时!他们收获满满再出发
  [url] => http://m.14letters.com/kantianxia/p/686542.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 疫情
      [1] => 学习
      [2] => 复课
      [3] => 假期
      [4] => 画里
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 26258
      [1] => 178
      [2] => 15400
      [3] => 12173
      [4] => 226740
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,197,200,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4192811
          [url] => /a/10001/202005/0ee11cb2e18fd2fdd379b2942663dbfc.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4192822
          [url] => /a/10001/202005/3f9d67279508915eb88115fca1672fc9.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4192812
          [url] => /a/10001/202005/c3db50835744e930d29428cc89b7598e.jpeg
        )

    )

  [id] => 686542
  [tran_published] => 05-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 疫情
          [1] => 学习
          [2] => 复课
          [3] => 假期
          [4] => 画里
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4192789
      [url] => /a/10001/202005/64e03f51731e177d532c9f8629fcf300.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1589852706
  [sort] => 0
  [title] => 湖南永兴县通报“蛋白固体饮料”事件:两人被免职 将依法从严从重查处
  [url] => http://m.14letters.com/kantianxia/p/686539.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 永兴县
      [1] => 配方
      [2] => 蛋白
      [3] => 食品
      [4] => 婴坊
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 226736
      [1] => 8339
      [2] => 22175
      [3] => 756
      [4] => 226737
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,197,200,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4192789
          [url] => /a/10001/202005/64e03f51731e177d532c9f8629fcf300.jpg
        )

    )

  [id] => 686539
  [tran_published] => 05-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 永兴县
          [1] => 配方
          [2] => 蛋白
          [3] => 食品
          [4] => 婴坊
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4192789
      [url] => /a/10001/202005/64e03f51731e177d532c9f8629fcf300.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1589852689
  [sort] => 0
  [title] => 国产二价HPV疫苗全国首针接种 10岁女孩成首个接种者
  [url] => http://m.14letters.com/kantianxia/p/686538.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 疫苗
      [1] => HPV
      [2] => 接种
      [3] => 国产
      [4] => 二价
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5128
      [1] => 219169
      [2] => 22075
      [3] => 4337
      [4] => 226735
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,197,200,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4192789
          [url] => /a/10001/202005/64e03f51731e177d532c9f8629fcf300.jpg
        )

    )

  [id] => 686538
  [tran_published] => 05-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 1
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 疫苗
          [1] => HPV
          [2] => 接种
          [3] => 国产
          [4] => 二价
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4192732
      [url] => /a/10001/202005/83b9166d02536dcb040224c19a85ea2b.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1589850236
  [sort] => 0
  [title] => 国内金价突破400元 金价创人民币计价历史新高!
  [url] => http://m.14letters.com/kantianxia/p/686528.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 创下
      [1] => 金价
      [2] => 盘中
      [3] => 新高
      [4] => 2012
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 101081
      [1] => 115
      [2] => 226733
      [3] => 934
      [4] => 214882
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,197,200,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4192732
          [url] => /a/10001/202005/83b9166d02536dcb040224c19a85ea2b.jpg
        )

    )

  [id] => 686528
  [tran_published] => 05-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 创下
          [1] => 金价
          [2] => 盘中
          [3] => 新高
          [4] => 2012
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4192736
      [url] => /a/10001/202005/7b85bffe8e88f997b79a85808b4c1385.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1589850089
  [sort] => 0
  [title] => 世界最高峰的峰顶什么样?零下40℃、客厅那么大……
  [url] => http://m.14letters.com/kantianxia/p/686526.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,197,200,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4192736
          [url] => /a/10001/202005/7b85bffe8e88f997b79a85808b4c1385.png
        )

    )

  [id] => 686526
  [tran_published] => 05-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

免费送彩金棋牌游戏 彩票大赢家 欢乐谷送彩金活动 可以提现送彩金的捕鱼游戏 博彩公司送彩金 送彩金的博彩公司 足彩送彩金 彩票大赢家 飞鸟公众号系统 申请免费自动送彩金