Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1583134421
  [sort] => 0
  [title] => 敖包见证:守望相助寄真情——包钢改革开放40年民族团结进步备忘录
  [url] => http://m.14letters.com/jxslgcmztjjbsy/p/680339.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包钢
      [1] => 民族团结
      [2] => 白云
      [3] => 鄂博
      [4] => 敖包
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 316
      [1] => 33699
      [2] => 3687
      [3] => 6342
      [4] => 21032
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2047,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 680339
  [tran_published] => 03-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 475
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包钢
          [1] => 民族团结
          [2] => 白云
          [3] => 鄂博
          [4] => 敖包
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1583134367
  [sort] => 0
  [title] => 为牧民生命负责的白衣天使
  [url] => http://m.14letters.com/jxslgcmztjjbsy/p/680338.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 赵金
      [1] => 朝鲁
      [2] => 医生
      [3] => 义诊
      [4] => 手术
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 54005
      [1] => 42980
      [2] => 1981
      [3] => 31119
      [4] => 14815
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2047,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 680338
  [tran_published] => 03-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 297
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 赵金
          [1] => 朝鲁
          [2] => 医生
          [3] => 义诊
          [4] => 手术
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1583134333
  [sort] => 0
  [title] => 雄心伟业 钢铁丰碑——记包钢原总经理张国忠同志
  [url] => http://m.14letters.com/jxslgcmztjjbsy/p/680337.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 张国忠
      [1] => 包钢
      [2] => 白云
      [3] => 鄂博
      [4] => 铁矿
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 57889
      [1] => 316
      [2] => 3687
      [3] => 6342
      [4] => 217
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2047,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 680337
  [tran_published] => 03-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 231
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 张国忠
          [1] => 包钢
          [2] => 白云
          [3] => 鄂博
          [4] => 铁矿
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1583134088
  [sort] => 0
  [title] => 草原英雄小姐妹
  [url] => http://m.14letters.com/jxslgcmztjjbsy/p/680336.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 姐妹
      [1] => 龙梅
      [2] => 羊群
      [3] => 白云
      [4] => 鄂博
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 382
      [1] => 29185
      [2] => 1212
      [3] => 3687
      [4] => 6342
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2047,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 680336
  [tran_published] => 03-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 467
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 姐妹
          [1] => 龙梅
          [2] => 羊群
          [3] => 白云
          [4] => 鄂博
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1583134057
  [sort] => 0
  [title] => 白云鄂博铁矿主峰敖包搬迁的故事
  [url] => http://m.14letters.com/jxslgcmztjjbsy/p/680335.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 敖包
      [1] => 白云
      [2] => 鄂博
      [3] => 牧民
      [4] => 搬迁
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 21032
      [1] => 3687
      [2] => 6342
      [3] => 1705
      [4] => 16703
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2047,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 680335
  [tran_published] => 03-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 294
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 敖包
          [1] => 白云
          [2] => 鄂博
          [3] => 牧民
          [4] => 搬迁
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1583134029
  [sort] => 0
  [title] => 哈达飘扬白云间——包钢推进“两地三方”民族团结进步工作纪略
  [url] => http://m.14letters.com/jxslgcmztjjbsy/p/680334.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 白云
      [1] => 牧民
      [2] => 铁矿
      [3] => 达茂旗
      [4] => 包钢
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3687
      [1] => 1705
      [2] => 217
      [3] => 9392
      [4] => 316
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2047,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 680334
  [tran_published] => 03-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 264
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 白云
          [1] => 牧民
          [2] => 铁矿
          [3] => 达茂旗
          [4] => 包钢
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1583133933
  [sort] => 0
  [title] => 守望相助 圆梦草原
  [url] => http://m.14letters.com/jxslgcmztjjbsy/p/680333.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包钢
      [1] => 白云
      [2] => 牧民
      [3] => 铁矿
      [4] => 少数民族
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 316
      [1] => 3687
      [2] => 1705
      [3] => 217
      [4] => 2218
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2047,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 680333
  [tran_published] => 03-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 373
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包钢
          [1] => 白云
          [2] => 牧民
          [3] => 铁矿
          [4] => 少数民族
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1583133873
  [sort] => 0
  [title] => 让包钢民族团结的风景线更加亮丽
  [url] => http://m.14letters.com/jxslgcmztjjbsy/p/680331.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包钢
      [1] => 职工
      [2] => 牧民
      [3] => 民族团结
      [4] => 少数民族
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 316
      [1] => 1113
      [2] => 1705
      [3] => 33699
      [4] => 2218
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2047,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 680331
  [tran_published] => 03-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 257
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包钢
          [1] => 职工
          [2] => 牧民
          [3] => 民族团结
          [4] => 少数民族
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

棋牌游戏送彩金38 博彩公司免费送彩金 买彩票充值送彩金 真人百家乐送彩金 微信算账机器人 彩票大赢家 免费送彩金的棋牌 澳客彩票 送彩金的网站有那些 爱彩送彩金