Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1586314252
  [sort] => 0
  [title] => 3月百强房企销售额环比大增136.2%
  [url] => http://m.14letters.com/fangchan/p/683464.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 房企
      [1] => 销售
      [2] => 一季度
      [3] => 百强
      [4] => 业绩
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8471
      [1] => 1117
      [2] => 41499
      [3] => 5126
      [4] => 6783
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,23,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 683464
  [tran_published] => 04-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 338
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 3
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 房企
          [1] => 销售
          [2] => 一季度
          [3] => 百强
          [4] => 业绩
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 37986
      [url] => /a/10029/202003/bb7dbff3a0a850d3a7a5c5d14b0abeb9.png
    )

  [description] => 百万方城邦——富力城专属社区配套——富力文体中心以7000㎡独栋式特色风情建筑载量,集运动、休闲、餐饮于一体,积极创造和谐、高品质的健康生活方式,保障全民健身运动,引领健康生活新方向
  [recommend] => 0
  [published] => 1585557917
  [sort] => 0
  [title] => 富力西北 | 富力文体,富育你的生命“力”!
  [url] => http://m.14letters.com/fangchan/p/682740.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 富力
      [1] => 健身
      [2] => 运动
      [3] => 健身房
      [4] => 中心
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23413
      [1] => 5168
      [2] => 2404
      [3] => 3575
      [4] => 8610
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,23,1984,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 37986
          [url] => /a/10029/202003/bb7dbff3a0a850d3a7a5c5d14b0abeb9.png
        )

    )

  [id] => 682740
  [tran_published] => 03-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 493
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 富力
          [1] => 健身
          [2] => 运动
          [3] => 健身房
          [4] => 中心
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1585101355
  [sort] => 0
  [title] => 富力城@鹿城的你
  [url] => http://m.14letters.com/fangchan/p/682246.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,23,1984,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 682246
  [tran_published] => 03-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 474
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1584953163
  [sort] => 0
  [title] => 富力西北 | 构筑社区安全防线,让美好看得见!
  [url] => http://m.14letters.com/fangchan/p/682044.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 富力
      [1] => 社区
      [2] => 业主
      [3] => 24
      [4] => 监控
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23413
      [1] => 323
      [2] => 1814
      [3] => 64114
      [4] => 2224
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,23,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 682044
  [tran_published] => 03-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 299
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 富力
          [1] => 社区
          [2] => 业主
          [3] => 24
          [4] => 监控
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3743036
      [url] => /a/10001/202003/156928872cd47edd24feb6582a6525d1.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1584861171
  [sort] => 0
  [title] => 富力城,爆料最新进展
  [url] => http://m.14letters.com/fangchan/p/681973.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,23,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3743036
          [url] => /a/10001/202003/156928872cd47edd24feb6582a6525d1.jpeg
        )

    )

  [id] => 681973
  [tran_published] => 03-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 392
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1584348557
  [sort] => 0
  [title] => 远洲•大都汇,引领鹿城都汇人居时代
  [url] => http://m.14letters.com/fangchan/p/681412.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 资料
      [1] => 邀约
      [2] => 宣传
      [3] => 为准
      [4] => 出卖
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4523
      [1] => 38053
      [2] => 121
      [3] => 56657
      [4] => 44883
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,23,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 681412
  [tran_published] => 03-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 479
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 资料
          [1] => 邀约
          [2] => 宣传
          [3] => 为准
          [4] => 出卖
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1583744932
  [sort] => 0
  [title] => 富力西北 | 园林生活家,共话宜居美好未来!
  [url] => http://m.14letters.com/fangchan/p/680867.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 景观
      [1] => 富力
      [2] => 园林
      [3] => 生态
      [4] => 社区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1761
      [1] => 23413
      [2] => 16056
      [3] => 1162
      [4] => 323
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,23,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 680867
  [tran_published] => 03-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 377
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 景观
          [1] => 富力
          [2] => 园林
          [3] => 生态
          [4] => 社区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3620327
      [url] => /a/10001/202003/ada84dbd8e04463873d903ccbd8ceb4a.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1583737676
  [sort] => 0
  [title] => 说起包头,你第一个想到的是什么?
  [url] => http://m.14letters.com/fangchan/p/680842.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 公园
      [2] => 第一印象
      [3] => Part
      [4] => 万科
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 632
      [2] => 223142
      [3] => 223143
      [4] => 11307
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,23,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3620327
          [url] => /a/10001/202003/ada84dbd8e04463873d903ccbd8ceb4a.jpeg
        )

    )

  [id] => 680842
  [tran_published] => 03-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 270
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 公园
          [2] => 第一印象
          [3] => Part
          [4] => 万科
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

论坛跳槽送彩金 生日送彩金的博彩公司 免费送彩金棋牌游戏 什么平台送彩金的 送彩金的博彩公司 微信pk10机器人漏洞 博彩公司免费送彩金 免费送彩金的娱乐网 ag娱乐平台送彩金 充值送彩金的彩票网