Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3818428
      [url] => /a/10001/202003/4684b06987a58657248389efc06c01bf.jpg
    )

  [description] => 从现场流调转向疫情分析初到京山的几天内,方国锋承担了5位病例的现场流调任务
  [recommend] => 0
  [published] => 1585642792
  [sort] => 0
  [title] => 包头市首位援助湖北流调队员投身战“疫”
  [url] => http://m.14letters.com/covid19/p/682864.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 流调
      [1] => 方国锋
      [2] => 京山市
      [3] => 病例
      [4] => 疫情
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 221902
      [1] => 222712
      [2] => 220947
      [3] => 17004
      [4] => 26258
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2087,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3818428
          [url] => /a/10001/202003/4684b06987a58657248389efc06c01bf.jpg
        )

    )

  [id] => 682864
  [tran_published] => 03-31
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 375
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 流调
          [1] => 方国锋
          [2] => 京山市
          [3] => 病例
          [4] => 疫情
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3817908
      [url] => /a/10001/202003/74dab33b574bdba9793a9612ec37c24b.jpeg
    )

  [description] => 41床患者的鼓励,给第一次进入隔离病区的航海尔汉莫大的鼓励,她也由此开始了在重症病区的工作
  [recommend] => 0
  [published] => 1585622983
  [sort] => 0
  [title] => “谢谢你,内蒙古女孩!”
  [url] => http://m.14letters.com/covid19/p/682835.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 41
      [1] => 尔汉
      [2] => 航海
      [3] => 患者
      [4] => 病区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 64124
      [1] => 220898
      [2] => 38863
      [3] => 410
      [4] => 129389
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2087,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3817908
          [url] => /a/10001/202003/74dab33b574bdba9793a9612ec37c24b.jpeg
        )

    )

  [id] => 682835
  [tran_published] => 03-31
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 225
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 110
  [shares] => 0
  [digg] => 110
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 41
          [1] => 尔汉
          [2] => 航海
          [3] => 患者
          [4] => 病区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3837310
      [url] => /a/10001/202004/5a21b438f0c4e5094ac7c3b374debc6e.jpg
    )

  [description] => 在采访孙玮时,记者提前了解到,新冠肺炎疫情发生后,他所支援的坐标方位是疫情重灾区——武汉,而且在武汉诊治的是新冠肺炎重症和危重症患者
  [recommend] => 0
  [published] => 1585010930
  [sort] => 0
  [title] => 孙玮:怕家人担心,我“屏蔽”了他们的“朋友圈”……
  [url] => http://m.14letters.com/covid19/p/683006.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 新冠
      [1] => 肺炎
      [2] => 患者
      [3] => 疫情
      [4] => 急诊科
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 220621
      [1] => 5415
      [2] => 410
      [3] => 26258
      [4] => 24475
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2087,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3837310
          [url] => /a/10001/202004/5a21b438f0c4e5094ac7c3b374debc6e.jpg
        )

    )

  [id] => 683006
  [tran_published] => 03-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 200
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 78
  [shares] => 0
  [digg] => 78
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 新冠
          [1] => 肺炎
          [2] => 患者
          [3] => 疫情
          [4] => 急诊科
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3837339
      [url] => /a/10001/202004/9b498812dd56ab42681006887b92bd86.jpeg
    )

  [description] => 曹宏旺说
  [recommend] => 0
  [published] => 1584493306
  [sort] => 0
  [title] => 这张颁给援鄂包头医生的证书,“含金量”太高了!
  [url] => http://m.14letters.com/covid19/p/683017.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 曹宏旺
      [1] => 武汉
      [2] => 医疗队
      [3] => 包头市
      [4] => 患者
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 223688
      [1] => 1689
      [2] => 3273
      [3] => 12
      [4] => 410
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2087,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3837339
          [url] => /a/10001/202004/9b498812dd56ab42681006887b92bd86.jpeg
        )

    )

  [id] => 683017
  [tran_published] => 03-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 202
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 曹宏旺
          [1] => 武汉
          [2] => 医疗队
          [3] => 包头市
          [4] => 患者
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3837501
      [url] => /a/10001/202004/8f0b7a2c23bf9351266e296429c437ce.jpeg
    )

  [description] => 为了进一步增强医疗队的组织力、凝聚力、战斗力,内蒙古首批驰援湖北医疗队成立了临时党总支,秦丰被任命为包头市临时党支部书记
  [recommend] => 0
  [published] => 1584322428
  [sort] => 0
  [title] => 秦丰:“战疫”场上的有情人
  [url] => http://m.14letters.com/covid19/p/683030.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 秦丰
      [1] => 医疗队
      [2] => 防护服
      [3] => 救治
      [4] => 重症
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 220752
      [1] => 3273
      [2] => 221012
      [3] => 46458
      [4] => 26959
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2087,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3837501
          [url] => /a/10001/202004/8f0b7a2c23bf9351266e296429c437ce.jpeg
        )

    )

  [id] => 683030
  [tran_published] => 03-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 208
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 秦丰
          [1] => 医疗队
          [2] => 防护服
          [3] => 救治
          [4] => 重症
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3818391
      [url] => /a/10001/202003/1f8e017d6825ff313e7f961d8938ba1c.jpeg
    )

  [description] => 张雪的防护服穿脱堪称完美,被赞“教科书式”,病区接收病人后,她也成为第一组第一个进入隔离病区的护士
  [recommend] => 0
  [published] => 1584085986
  [sort] => 0
  [title] => “妈妈,我的生日愿望是您早点儿回来”
  [url] => http://m.14letters.com/covid19/p/682859.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 张雪
      [1] => 防护服
      [2] => 穿脱
      [3] => 护士
      [4] => 病区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 224360
      [1] => 221012
      [2] => 224361
      [3] => 1127
      [4] => 129389
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2087,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3818391
          [url] => /a/10001/202003/1f8e017d6825ff313e7f961d8938ba1c.jpeg
        )

    )

  [id] => 682859
  [tran_published] => 03-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 283
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 张雪
          [1] => 防护服
          [2] => 穿脱
          [3] => 护士
          [4] => 病区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3818300
      [url] => /a/10001/202003/62013542968ead8f9e4d5ebeb6698af9.jpeg
    )

  [description] => 是我市目前唯一获此殊荣的医护人员。
  [recommend] => 0
  [published] => 1583479119
  [sort] => 0
  [title] => 包头援鄂护士杨慧冬获全国新冠肺炎防控工作先进个人
  [url] => http://m.14letters.com/covid19/p/682853.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 杨慧冬
      [1] => 工作
      [2] => 武汉
      [3] => 包头市
      [4] => 疫情
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 223036
      [1] => 174
      [2] => 1689
      [3] => 12
      [4] => 26258
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2087,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3818300
          [url] => /a/10001/202003/62013542968ead8f9e4d5ebeb6698af9.jpeg
        )

    )

  [id] => 682853
  [tran_published] => 03-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 336
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 杨慧冬
          [1] => 工作
          [2] => 武汉
          [3] => 包头市
          [4] => 疫情
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3828264
      [url] => /a/10001/202004/37197aa2f03ef589c475362dc9322a38.jpeg
    )

  [description] => 为了更多地腾出病房,收治患者,优抚医院当地医护人员献出了自己的床,他们只能躺在地上休息
  [recommend] => 0
  [published] => 1583465946
  [sort] => 0
  [title] => 朱丽娜,感动无处不在
  [url] => http://m.14letters.com/covid19/p/682967.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 患者
      [1] => 医疗队
      [2] => 医护人员
      [3] => 医院
      [4] => 优抚
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 410
      [1] => 3273
      [2] => 12405
      [3] => 329
      [4] => 218888
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2087,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3828264
          [url] => /a/10001/202004/37197aa2f03ef589c475362dc9322a38.jpeg
        )

    )

  [id] => 682967
  [tran_published] => 03-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 457
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 患者
          [1] => 医疗队
          [2] => 医护人员
          [3] => 医院
          [4] => 优抚
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

那个时时彩平台送彩金 澳客彩票 北京赛车Pk10全自动下注q群微信群机器人 澳客彩票 全讯网送彩金 哪些娱乐网站送彩金 菲斯特机器人 怎么找送彩金的网站 送彩金棋牌 彩票大赢家