Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884577
      [url] => /a/10001/201909/1b6fe9c3431873f7af663bada47544fd.png
    )

  [description] => 祁松虎
  [recommend] => 0
  [published] => 1569747875
  [sort] => 0
  [title] => 北重集团仪器设备检测检修“大拿”— 北重集团高级技师祁松虎访谈
  [url] => http://m.14letters.com/bzjtbgjsxhxc/p/672389.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 松虎
      [1] => 北重
      [2] => 维修
      [3] => 检测
      [4] => 工作
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 216218
      [1] => 9180
      [2] => 1115
      [3] => 328
      [4] => 174
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2045,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884577
          [url] => /a/10001/201909/1b6fe9c3431873f7af663bada47544fd.png
        )

    )

  [id] => 672389
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 248
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 41
  [shares] => 0
  [digg] => 41
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 松虎
          [1] => 北重
          [2] => 维修
          [3] => 检测
          [4] => 工作
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884572
      [url] => /a/10001/201909/ddd76ea75b7ff257777d44bc41cbcb8d.png
    )

  [description] => 从一名普通的维修电工成长为北重集团金牌工人、兵器工业集团级关键技能带头人、全区技术能手、中央企业技术能手,享受国务院政府特殊津贴,被誉为业内的“数控维修专家”。 
  [recommend] => 0
  [published] => 1569747689
  [sort] => 0
  [title] => 为数控机床把脉的“良医”—北重集团设备维修中心员工夏永红访谈
  [url] => http://m.14letters.com/bzjtbgjsxhxc/p/672387.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 维修电工
      [1] => 维修
      [2] => 数控
      [3] => 进厂
      [4] => 记者
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 125419
      [1] => 1115
      [2] => 25428
      [3] => 216079
      [4] => 2581
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2045,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884572
          [url] => /a/10001/201909/ddd76ea75b7ff257777d44bc41cbcb8d.png
        )

    )

  [id] => 672387
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 245
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 35
  [shares] => 5
  [digg] => 35
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 维修电工
          [1] => 维修
          [2] => 数控
          [3] => 进厂
          [4] => 记者
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884569
      [url] => /a/10001/201909/a301a98b4b2d6d529ed1873e72899025.png
    )

  [description] => 记者
  [recommend] => 0
  [published] => 1569747601
  [sort] => 0
  [title] => 十四年铸起兵工梦 —北重集团防务事业部604车间数控车工王士良访谈录
  [url] => http://m.14letters.com/bzjtbgjsxhxc/p/672386.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 数控
      [1] => 北重
      [2] => 记者
      [3] => 普车
      [4] => 100
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 25428
      [1] => 9180
      [2] => 2581
      [3] => 216217
      [4] => 10214
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2045,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884569
          [url] => /a/10001/201909/a301a98b4b2d6d529ed1873e72899025.png
        )

    )

  [id] => 672386
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 249
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 5
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 数控
          [1] => 北重
          [2] => 记者
          [3] => 普车
          [4] => 100
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884566
      [url] => /a/10001/201909/2a1681519af117f3521b3e08868beb04.png
    )

  [description] => 记者
  [recommend] => 0
  [published] => 1569747567
  [sort] => 0
  [title] => 满足客户需求展现军工风采——北方安防公司综合管理部部长贺星跃访谈
  [url] => http://m.14letters.com/bzjtbgjsxhxc/p/672385.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 护栏
      [1] => 安防
      [2] => 天安门
      [3] => 记者
      [4] => 管委会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1753
      [1] => 31086
      [2] => 29065
      [3] => 2581
      [4] => 16265
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2045,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884566
          [url] => /a/10001/201909/2a1681519af117f3521b3e08868beb04.png
        )

    )

  [id] => 672385
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 447
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 53
  [shares] => 5
  [digg] => 53
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 护栏
          [1] => 安防
          [2] => 天安门
          [3] => 记者
          [4] => 管委会
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884560
      [url] => /a/10001/201909/fdecdad83b05fd066ca56254cf084f56.png
    )

  [description] => 1988年毕业后分配到北重集团从事技术工作。1999年任民品研究院副院长,2000年任规划部副部长,2011年任北重安东公司总经理,2014年6月任保密处处长,2016年至今任战略管理部总经理。
  [recommend] => 0
  [published] => 1569747423
  [sort] => 0
  [title] => 战略决策引领企业发展——北重集团战略管理部总经理乔治山访谈
  [url] => http://m.14letters.com/bzjtbgjsxhxc/p/672383.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 乔治山
      [1] => 民品
      [2] => 保密
      [3] => 2000
      [4] => 军调
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 216215
      [1] => 28239
      [2] => 27847
      [3] => 211068
      [4] => 216216
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2045,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884560
          [url] => /a/10001/201909/fdecdad83b05fd066ca56254cf084f56.png
        )

    )

  [id] => 672383
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 289
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 65
  [shares] => 5
  [digg] => 65
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 乔治山
          [1] => 民品
          [2] => 保密
          [3] => 2000
          [4] => 军调
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884557
      [url] => /a/10001/201909/9de006d2c173d76c3a17a3fc9d05e51a.png
    )

  [description] => 从装备产品的设计、制造等环节来看,我认为与世界发达国家的坦克装备可以说是相差无几
  [recommend] => 0
  [published] => 1569747325
  [sort] => 0
  [title] => 春秋三十载浓浓兵工情——中国兵器工业集团级科技带头人申宝明访谈
  [url] => http://m.14letters.com/bzjtbgjsxhxc/p/672382.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 产品
      [1] => 坦克
      [2] => 比赛
      [3] => 北重
      [4] => 工作
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3026
      [1] => 8611
      [2] => 2342
      [3] => 9180
      [4] => 174
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2045,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884557
          [url] => /a/10001/201909/9de006d2c173d76c3a17a3fc9d05e51a.png
        )

    )

  [id] => 672382
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 299
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 60
  [shares] => 5
  [digg] => 60
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 产品
          [1] => 坦克
          [2] => 比赛
          [3] => 北重
          [4] => 工作
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884555
      [url] => /a/10001/201909/bf4c57d9e404e59879587fd8daa9b441.png
    )

  [description] => 深孔镀铬专家
  [recommend] => 0
  [published] => 1569747183
  [sort] => 0
  [title] => 深孔镀铬专家 —中国兵器工业集团级科技带头人温钢柱访谈
  [url] => http://m.14letters.com/bzjtbgjsxhxc/p/672381.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 生产线
      [1] => 工艺
      [2] => 记者
      [3] => 镀铬
      [4] => 项目
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2764
      [1] => 6523
      [2] => 2581
      [3] => 16113
      [4] => 205
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2045,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884555
          [url] => /a/10001/201909/bf4c57d9e404e59879587fd8daa9b441.png
        )

    )

  [id] => 672381
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 321
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 67
  [shares] => 5
  [digg] => 67
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 生产线
          [1] => 工艺
          [2] => 记者
          [3] => 镀铬
          [4] => 项目
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884552
      [url] => /a/10001/201909/0580202268c9408a91db624f3f99ff92.png
    )

  [description] => 父子相接传承兵工星火
  [recommend] => 0
  [published] => 1569747031
  [sort] => 0
  [title] => 父子相接传承兵工星火(下)——北重集团研究员级高级工程师、科技带头人白箴访谈
  [url] => http://m.14letters.com/bzjtbgjsxhxc/p/672380.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 记者
      [1] => 项目
      [2] => 压机
      [3] => 锻造
      [4] => 当时
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2581
      [1] => 205
      [2] => 216130
      [3] => 58410
      [4] => 145535
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2045,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884552
          [url] => /a/10001/201909/0580202268c9408a91db624f3f99ff92.png
        )

    )

  [id] => 672380
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 412
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 27
  [shares] => 5
  [digg] => 27
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 记者
          [1] => 项目
          [2] => 压机
          [3] => 锻造
          [4] => 当时
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

申请免费自动送彩金 在线送彩金真钱赌博 真人百家乐赠送彩金 滚球网站送彩金 大唐APP 彩金宏辉送彩金 澳客彩票 在线送彩金真钱赌博 彩票大赢家 菲斯特机器人