Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1503079
      [url] => /a/10001/201809/b736ed007b4c616f4a4862b3c4db2120.jpeg
    )

  [description] => 王景依铁运1748学生/播音部 部员2017年加入新媒体中心播音部2017年参加“十九大”、“两会”等主题宣讲2017年荣获“百优青年”理论宣讲之星称号2017年在“青春筑梦 理想启航”演讲比赛中荣获三等奖2017年参加机械系和铁工系迎新晚会主持2...
  [recommend] => 0
  [published] => 1536805248
  [sort] => 0
  [title] => 【学子风采】做个内心强大的人
  [url] => http://m.14letters.com/bkzn/p/620044.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 人生
      [1] => 智慧
      [2] => 内心
      [3] => 在意
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1713
      [1] => 288
      [2] => 134923
      [3] => 1451
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1297,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1503079
          [url] => /a/10001/201809/b736ed007b4c616f4a4862b3c4db2120.jpeg
        )

    )

  [id] => 620044
  [tran_published] => 2018-09-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 486
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 7
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 内心
          [1] => 人生
          [2] => 在意
          [3] => 智慧
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1503058
      [url] => /a/10001/201809/85d6f349adce250a54017ab1e33be8aa.jpeg
    )

  [description] => 宦兵铁道交通运营管理系1745班学生/播音部 部员2014获得市级朗诵比赛第二名2017年加入新媒体中心播音部2017年学习AU音频剪辑,并做过多期个人电台2017年11月8日与同学合作第一期节目“心乐之旅”2017年新媒体中心播音部优秀部员现为《...
  [recommend] => 0
  [published] => 1536805207
  [sort] => 0
  [title] => 【学子风采】挥洒汗水的青春
  [url] => http://m.14letters.com/bkzn/p/620041.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 唱歌
      [1] => 播音
      [2] => 军训
      [3] => 心乐
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 149791
      [1] => 17589
      [2] => 32104
      [3] => 16102
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1297,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1503058
          [url] => /a/10001/201809/85d6f349adce250a54017ab1e33be8aa.jpeg
        )

    )

  [id] => 620041
  [tran_published] => 2018-09-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 486
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 9
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 心乐
          [1] => 播音
          [2] => 军训
          [3] => 唱歌
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1503046
      [url] => /a/10001/201809/88c30e6b3ccd05a0fef609d305a14683.jpeg
    )

  [description] => 王景依学生/播音部 部员2017年加入新媒体中心播音部2017年参加“十九大”、“两会”等主题宣讲2017年荣获“百优青年”理论宣讲之星称号2017年在“青春筑梦 理想启航”演讲比赛中荣获三等奖2017年参加机械系和铁工系迎新晚会主持2017年参加...
  [recommend] => 0
  [published] => 1536805165
  [sort] => 0
  [title] => 【学子风采】地球公民
  [url] => http://m.14letters.com/bkzn/p/620038.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 播音
      [1] => 2017年
      [2] => 部员
      [3] => 听影
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 149782
      [1] => 17589
      [2] => 149758
      [3] => 57056
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1297,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1503046
          [url] => /a/10001/201809/88c30e6b3ccd05a0fef609d305a14683.jpeg
        )

    )

  [id] => 620038
  [tran_published] => 2018-09-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 247
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 7
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 听影
          [1] => 播音
          [2] => 部员
          [3] => 2017年
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1503022
      [url] => /a/10001/201809/1475e0892be1e76a48ba448e6a028e83.jpeg
    )

  [description] => 杨央铁道交通运营管理1749班学生/播音部部员2015年参加省级俄语比赛并获得优异成绩2017年加入新媒体中心播音部2017年学习AU音频剪辑,并做过多期个人电台2017年参加运输系“传统诗文朗诵大赛”2018年参加“开卷两会”主题宣讲2018年参...
  [recommend] => 0
  [published] => 1536805104
  [sort] => 0
  [title] => 【学子风采】那件最著名的无声武器
  [url] => http://m.14letters.com/bkzn/p/620035.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 孩子
      [1] => 暴力
      [2] => 语言
      [3] => 阿祖
      [4] => 责骂
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4291
      [1] => 149770
      [2] => 275
      [3] => 1311
      [4] => 149773
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1297,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1503022
          [url] => /a/10001/201809/1475e0892be1e76a48ba448e6a028e83.jpeg
        )

    )

  [id] => 620035
  [tran_published] => 2018-09-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 498
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 5
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 语言
          [1] => 阿祖
          [2] => 孩子
          [3] => 暴力
          [4] => 责骂
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1503010
      [url] => /a/10001/201809/3a3a7fdf6167b2ed94a8d4f6ed5c8736.jpeg
    )

  [description] => 侯永强初中时期接触语言艺术,2014年开始于美缘艺术学院学习播音主持2017年担任新生军训发言人2017年主持机械工程系迎新生文艺汇演和多场主持2017年获“青春筑梦,理想起航”演讲比赛第一名2017年新媒体中心播音部优秀部员2017~2018年担...
  [recommend] => 0
  [published] => 1536805024
  [sort] => 0
  [title] => 【学子风采】军训那些事儿
  [url] => http://m.14letters.com/bkzn/p/620026.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 播音
      [1] => 军训
      [2] => 工程系
      [3] => 部员
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 17589
      [1] => 149758
      [2] => 32104
      [3] => 46503
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1297,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1503010
          [url] => /a/10001/201809/3a3a7fdf6167b2ed94a8d4f6ed5c8736.jpeg
        )

    )

  [id] => 620026
  [tran_published] => 2018-09-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 352
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 5
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 播音
          [1] => 部员
          [2] => 军训
          [3] => 工程系
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1502974
      [url] => /a/10001/201809/faa1d01f6cb665a81986ff365eb933f8.jpeg
    )

  [description] => 在此,我仅代表铁道通信信号系的全体同学,祝所有老师,教师节快乐,老师您辛苦了!
  [recommend] => 0
  [published] => 1536804969
  [sort] => 0
  [title] => 【学子风采】桃李满天下,九月谢师恩
  [url] => http://m.14letters.com/bkzn/p/620023.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 老师
      [1] => 铁道
      [2] => 教师节
      [3] => 全体同学
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5902
      [1] => 16427
      [2] => 449
      [3] => 149752
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1297,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1502974
          [url] => /a/10001/201809/faa1d01f6cb665a81986ff365eb933f8.jpeg
        )

    )

  [id] => 620023
  [tran_published] => 2018-09-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 294
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 5
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 铁道
          [1] => 教师节
          [2] => 老师
          [3] => 全体同学
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1234081
      [url] => /a/10001/201807/de8104b2aff1b0644237b5dab9191a31.jpeg
    )

  [description] => 高速铁道工程技术专业,理科最低分是339分,最高分是353分,文科最低分是373分,最高分是411分。
  [recommend] => 0
  [published] => 1530755760
  [sort] => 0
  [title] => 报考包头铁道职业技术学院的童鞋注意啦!
  [url] => http://m.14letters.com/bkzn/p/610223.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 铁道
      [1] => 文科
      [2] => 最高分
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 28112
      [1] => 5902
      [2] => 22455
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1297,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1234081
          [url] => /a/10001/201807/de8104b2aff1b0644237b5dab9191a31.jpeg
        )

    )

  [id] => 610223
  [tran_published] => 2018-07-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 380
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 最高分
          [1] => 铁道
          [2] => 文科
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1141369
      [url] => /a/10001/201806/0719974d74bd3574a1997077d5eab7be.jpeg
    )

  [description] => 包头铁道职业技术学院2018年招生简章
  [recommend] => 0
  [published] => 1529370134
  [sort] => 0
  [title] => 包头铁道职业技术学院2018年招生简章(三年制高职)
  [url] => http://m.14letters.com/bkzn/p/607599.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 招生
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3666
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1297,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1141369
          [url] => /a/10001/201806/0719974d74bd3574a1997077d5eab7be.jpeg
        )

    )

  [id] => 607599
  [tran_published] => 2018-06-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 362
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 招生
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

mg游戏送彩金无需申请 彩票大赢家 天音彩票网 彩票大赢家 棋牌游戏送彩金38 充话费送彩金 网易彩票注册送彩金 彩票网送彩金存款 充话费送彩金 申请免费自动送彩金