Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 147294
      [url] => /a/10009/202009/74ec5eda95c6c8dc1f5bc97143ce7cca.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600679603
  [sort] => 0
  [title] => 金秋话丰收 今年的“丰收”不一般
  [url] => http://m.14letters.com/baotouxinwen/p/706226.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23634
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 147294
          [url] => /a/10009/202009/74ec5eda95c6c8dc1f5bc97143ce7cca.jpeg
        )

    )

  [id] => 706226
  [tran_published] => 7小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 39
  [shares] => 0
  [digg] => 39
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4945498
      [url] => /a/10001/202009/9807261552403682bde168d42880de2c.png
    )

  [description] =>       
  [recommend] => 0
  [published] => 1600673756
  [sort] => 0
  [title] => 【西部开发新脉动】云座谈·内蒙古:筑牢北方重要生态安全屏障 形成高质量发展新引擎
  [url] => /p/706181.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 西部开发新脉动
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 240746
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4945498
          [url] => /a/10001/202009/9807261552403682bde168d42880de2c.png
        )

    )

  [id] => 706181
  [tran_published] => 8小时前
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 西部开发新脉动
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600673423
  [sort] => 0
  [title] => 内蒙古擦亮“蒙字号”农畜产品金字招牌
  [url] => http://m.14letters.com/baotouxinwen/p/706176.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 67268
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 706176
  [tran_published] => 9小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 41
  [shares] => 0
  [digg] => 41
  [all_pv] => 0
  [source] => 内蒙古新闻网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1600673367
  [sort] => 0
  [title] => 【铸牢中华民族共同体意识】兴安盟:提高教学质量让孩子们学好每一课
  [url] => http://m.14letters.com/baotouxinwen/p/706175.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 语文
      [1] => 兴安盟
      [2] => 统编
      [3] => 邵衍强
      [4] => 教学
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5658
      [1] => 67268
      [2] => 4388
      [3] => 85153
      [4] => 240739
      [5] => 4358
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 706175
  [tran_published] => 9小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 27
  [shares] => 0
  [digg] => 27
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 语文
          [1] => 兴安盟
          [2] => 统编
          [3] => 邵衍强
          [4] => 教学
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4945481
      [url] => /a/10001/202009/a35006a8339a0e752e00ad5e6b24704c.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600673276
  [sort] => 0
  [title] => 自治区十三届人大常委会第二十二次会议开幕 石泰峰主持 布小林列席
  [url] => http://m.14letters.com/baotouxinwen/p/706173.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 67268
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4945481
          [url] => /a/10001/202009/a35006a8339a0e752e00ad5e6b24704c.jpeg
        )

    )

  [id] => 706173
  [tran_published] => 9小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 23
  [shares] => 0
  [digg] => 23
  [all_pv] => 0
  [source] => 内蒙古新闻网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4944373
      [url] => /a/10001/202009/70f0d309edd111bcd69429574b5d1560.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600651009
  [sort] => 0
  [title] => 学好用好国家通用语言文字 铸牢中华民族共同体意识
  [url] => http://m.14letters.com/baotouxinwen/p/706087.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4944373
          [url] => /a/10001/202009/70f0d309edd111bcd69429574b5d1560.jpg
        )

    )

  [id] => 706087
  [tran_published] => 15小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 41
  [shares] => 161
  [digg] => 41
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4944369
      [url] => /a/10001/202009/06baa288b750e2b9ef0bab6e8e5a0928.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600650857
  [sort] => 0
  [title] => 自治区公益电影放映现场培训班在包举办
  [url] => http://m.14letters.com/baotouxinwen/p/706083.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 82948
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4944369
          [url] => /a/10001/202009/06baa288b750e2b9ef0bab6e8e5a0928.jpg
        )

    )

  [id] => 706083
  [tran_published] => 15小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 2
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 王舒
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 王舒
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4939744
      [url] => /a/10001/202009/d4216a491e04a6b00bf4f0743557042d.jpg
    )

  [description] =>   
  [recommend] => 0
  [published] => 1600604610
  [sort] => 0
  [title] => 布小林主持召开自治区政府常务会议 研究加强民族语言授课学校国家统编教材师资队伍建设措施等事项
  [url] => http://m.14letters.com/baotouxinwen/p/706060.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 统编
      [1] => 医疗保障
      [2] => 教材
      [3] => 自治区
      [4] => 交通运输
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 85153
      [1] => 170188
      [2] => 154363
      [3] => 5659
      [4] => 215
      [5] => 10617
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4939744
          [url] => /a/10001/202009/d4216a491e04a6b00bf4f0743557042d.jpg
        )

    )

  [id] => 706060
  [tran_published] => 09-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 138
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 统编
          [1] => 医疗保障
          [2] => 教材
          [3] => 自治区
          [4] => 交通运输
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 《内蒙古日报》官方微信
        )

    )

  [source] => 《内蒙古日报》官方微信
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多

下载app赠送彩金平台 永利高网上开户送彩金 免费送彩金可提款 首次充值送彩金 充值送彩金活动 时时彩平台推荐网站送彩金 2019白菜网送彩金 送彩金的棋牌app糖果派对 彩票大赢家 申请免费自动送彩金