Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1510890622
  [sort] => 0
  [title] => 关于包头大学生集聚计划住房补贴集聚组住房补贴发放的公示(四)
  [url] => http://m.14letters.com/baotoudaxuesheng/p/573414.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 公示
      [1] => 包头市大学生
      [2] => 集聚
      [3] => 住房补贴
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9551
      [1] => 42591
      [2] => 42996
      [3] => 59059
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,641,605,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 573414
  [tran_published] => 2017-11-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 公示
          [1] => 包头市大学生
          [2] => 集聚
          [3] => 住房补贴
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1510890622
  [sort] => 0
  [title] => 关于包头大学生集聚计划住房补贴集聚组住房补贴发放的公示(四)
  [url] => http://m.14letters.com/baotoudaxuesheng/p/573413.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 公示
      [1] => 包头市大学生
      [2] => 集聚
      [3] => 住房补贴
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9551
      [1] => 42591
      [2] => 42996
      [3] => 59059
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,638,605,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 573413
  [tran_published] => 2017-11-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 1
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 公示
          [1] => 包头市大学生
          [2] => 集聚
          [3] => 住房补贴
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1510890622
  [sort] => 0
  [title] => 关于包头大学生集聚计划住房补贴集聚组住房补贴发放的公示(四)
  [url] => http://m.14letters.com/baotoudaxuesheng/p/547836.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 公示
      [1] => 包头市大学生
      [2] => 集聚
      [3] => 住房补贴
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9551
      [1] => 42591
      [2] => 42996
      [3] => 59059
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,605,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 547836
  [tran_published] => 2017-11-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 公示
          [1] => 包头市大学生
          [2] => 集聚
          [3] => 住房补贴
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 根据包头市委、市政府《关于实施“包头大学生集聚计划”的若干意见》(包党发〔2016〕8号)精神和包头市“包头大学生集聚计划”领导小组办公室《生活补贴发放工作流程(试行)》要求,为进一步做好工业领域大学生集聚工作,工业集聚组对2017年三季度全市符合发放标准人员在初始认证的...
  [recommend] => 0
  [published] => 1509699273
  [sort] => 0
  [title] => 关于包头大学生集聚计划工业集聚组生活补贴发放的公示
  [url] => http://m.14letters.com/baotoudaxuesheng/p/573399.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 公示
      [1] => 集聚
      [2] => 包头大学生
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9551
      [1] => 42996
      [2] => 50015
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,638,605,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 573399
  [tran_published] => 2017-11-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 公示
          [1] => 集聚
          [2] => 包头大学生
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 根据包头市委、市政府《关于实施“包头大学生集聚计划”的若干意见》(包党发〔2016〕8号)精神和包头市“包头大学生集聚计划”领导小组办公室《生活补贴发放工作流程(试行)》要求,为进一步做好工业领域大学生集聚工作,工业集聚组对2017年三季度全市符合发放标准人员在初始认证的...
  [recommend] => 0
  [published] => 1509699273
  [sort] => 0
  [title] => 关于包头大学生集聚计划工业集聚组生活补贴发放的公示
  [url] => http://m.14letters.com/baotoudaxuesheng/p/573400.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 公示
      [1] => 集聚
      [2] => 包头大学生
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9551
      [1] => 42996
      [2] => 50015
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,641,605,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 573400
  [tran_published] => 2017-11-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 公示
          [1] => 集聚
          [2] => 包头大学生
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 根据包头市委、市政府《关于实施“包头大学生集聚计划”的若干意见》(包党发〔2016〕8号)精神和包头市“包头大学生集聚计划”领导小组办公室《生活补贴发放流程》要求,为进一步做好服务业领域大学生集聚工作,服务业集聚组对2017年第二至三季度全市符合发放标准人员在初始认证的基...
  [recommend] => 0
  [published] => 1508492160
  [sort] => 0
  [title] => 关于包头大学生集聚计划服务业集聚组生活补贴发放的公示
  [url] => http://m.14letters.com/baotoudaxuesheng/p/573397.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 服务业
      [1] => 公示
      [2] => 集聚
      [3] => 包头大学生
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7464
      [1] => 9551
      [2] => 42996
      [3] => 50015
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,641,605,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 573397
  [tran_published] => 2017-10-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 服务业
          [1] => 公示
          [2] => 集聚
          [3] => 包头大学生
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 根据包头市委、市政府《关于实施“包头大学生集聚计划”的若干意见》(包党发〔2016〕8号)精神和包头市“包头大学生集聚计划”领导小组办公室《生活补贴发放流程》要求,为进一步做好服务业领域大学生集聚工作,服务业集聚组对2017年第二至三季度全市符合发放标准人员在初始认证的基...
  [recommend] => 0
  [published] => 1508492160
  [sort] => 0
  [title] => 关于包头大学生集聚计划服务业集聚组生活补贴发放的公示
  [url] => http://m.14letters.com/baotoudaxuesheng/p/573396.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 服务业
      [1] => 公示
      [2] => 集聚
      [3] => 包头大学生
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7464
      [1] => 9551
      [2] => 42996
      [3] => 50015
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,638,605,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 573396
  [tran_published] => 2017-10-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 服务业
          [1] => 公示
          [2] => 集聚
          [3] => 包头大学生
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1508399159
  [sort] => 0
  [title] => 包钢(集团)公司2018年高校毕业生招聘简章
  [url] => http://m.14letters.com/baotoudaxuesheng/p/573395.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 待遇
      [1] => 招聘
      [2] => 稀土
      [3] => 薪酬
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 291
      [1] => 428
      [2] => 694
      [3] => 24103
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,647,605,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 573395
  [tran_published] => 2017-10-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 待遇
          [1] => 招聘
          [2] => 稀土
          [3] => 薪酬
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

博彩论坛送彩金 送彩金的网址怎么找 论坛跳槽送彩金 永利赛车机器人 彩票大赢家 可以提现送彩金的捕鱼游戏 彩票大赢家 皇家赌场送彩金 那个棋牌平台送彩金最多 pk10机器人